Kontrakter

Vi anbefaler at de inngår kontrakt med alle samarbeidspartnarar.

 

For mindre og klart avgrensa oppgåver held det med ein skriftleg avtale, medan det bør skrivast grundige avtalar eller kontraktar med alle profesjonelle aktørar. Ein slik kontrakt bør innehalda informasjon om tidsrom, kva oppdraget går ut på, kva utstyr som er involvert og korleis det skal utførast. Profesjonelle aktørar inkluderer også musikarar.

Nytter du bilete i marknadsføringa av arrangementet ditt er det svært viktig at du har avklara rett til å nytte bilete med fotografen. Dette gjeld uansett media; trykka materiell, nettsider og sosiale media.

Også med sponsorar og frivillige bør ein inngå skriftleg avtale.